Ontdek de belangrijke rol van compost in de circulaire economie

Biowaste belangrijk in ciculaire economie Compost voor bodem

Europa heeft recent een duidelijke politieke keuze gemaakt met het Actieplan Circulaire Economie, waarbij gekozen wordt om de selectieve inzameling van biowaste in heel Europa te verplichten tegen 2023. 

Biowaste is waardevolle grondstof

Biowaste is een waardevolle grondstof waarvan organische stof, nutriënten en energie kunnen worden gerecupereerd, zodat we ons daarvoor niet op primaire schaarse grondstoffen, zoals veen, fosforertsen of fossiele brandstoffen, moeten beroepen. 

Vlaanderen is koploper selectieve inzameling in Europa

Vlaanderen is op dit moment reeds koploper in Europa op het vlak van selectieve inzameling (scheiding aan de bron) en recyclage van afvalstoffen. Ook naar kwaliteit van de producten zoals compost zijn we de beste leerling in Europa. Meer info de onafhankelijke certificering

Het grote belang van organische stof in de bodem

Wetenschappelijk onderzoek van eind 2015 van de Europese Commissie en het Noorse Instituut voor Bio-economisch onderzoek, wees uit dat de CO₂-uitstoot door het verlies van organische stof in de bodem in de EU maar liefst 173 miljoen ton CO₂/jaar bedraagt.

Dit betekent dat de EU, na Indonesië en voor de Russische Federatie, 's werelds op één na grootste emissie-hotspot door organische bodemaantasting is en dit voornamelijk veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten.

Manifest: SOS Soil Initiative "Save Organics in Soil” | oktober 2019

De noodzaak om de inspanningen in kader van de klimaatinperking en -beperking aan te pakken, is toegenomen sinds de ondertekening en bekrachtiging van de Overeenkomst van Parijs, met zijn ambitieuze doelstellingen. Hieruit volgend is de nieuwe uitdaging voor beleidsmakers dan ook om instrumenten te ontwikkelen die het mogelijk maken om een beter evenwicht te realiseren tussen, enerzijds particuliere en maatschappelijke belangen én anderzijds te bewegen naar een snelle ontwikkeling in de richting van duurzame en klimaatbestendige bodembeheerpraktijken.

 
Daarom werd tijdens het  ISWA-wereldcongres in Bilbao (8 ktober jl) het Manifest: SOS Soil Initiative "Save Organics in Soil” gelanceerd door  ECN en het Italiaanse CIC.

Prioriteiten van het manifest: 
1.    Bescherming van de bestaande koolstofvoorraden van koolstofrijke bodems 
2.    Behoud van organisch materiaal in de bodem door het respecteren van de biologische cyclus
3.    Verlies aan organische stof in de bodem, óp alle bodems tot een minimum beperken en de hoeveelheid organische stof in de bodem te vergroten
4.    Bevordering van het gebruik van gerecycleerde voedingsstoffen en een efficiënter beheer van voedingsstoffen op landbouwgrond

Oproep vanuit Vlaco om manifest te ondertekenen

Vlaco moedigt alle organisaties, bedrijven, NGO's, onderzoekers en burgers aan om het manifest te ondertekenen. Dit kan door een mailtje te sturen naar info@compostnetwork.info met als titel: Ondertekening manifest: SAVE ORGANICS IN SOIL

Meer info

Meer weten over compost? 

Ontdek hier alles over compostgebruik