Onafhankelijke certificering: onze en uw kwaliteitsgarantie, ook in 2018

Onafhankelijke certificering

Voor een duurzaam gebruik van gerecycleerde materialen (veilig en kwaliteitsvol) is een onafhankelijke kwaliteitscontrole essentieel. Vlaco vzw voert dit in navolging van de VLAREMA-wetgeving uit, en beschikt hiervoor over de nodige erkenningen.

Zowel voor de certificering van de producten (afleveren van een keuringsattest) als voor het nemen van de stalen voor analyse van de eindproducten zijn erkenningen vereist. Mede hierdoor wordt jaar na jaar gewaakt over de kwaliteit van onze compost- en digestaatproducten. 

Tabel: de kerncijfers van de kwaliteitscontrole

Aantal afgeleverde keuringsattesten

Het aantal bedrijven met kwaliteitsopvolging gaat in stijgende lijn, maar vlakt de laatste jaren iets af. In 2018 zijn 110 bedrijven opgevolgd. Er zijn 541 staalnames uitgevoerd. 

 

Evolutie aantal bedrijven

Evolutie in aantal bedrijven

Evolutie aantal audits

Evolutie aantal audits

Evolutie aantal staalnames

Evolutie aantal staalnames

Evolutie aantal keuringsattesten

Evolutie aantal keuringsattesten


Vlaco is erkend als certificeringsinstelling en als staalnemer

Vlaco wordt door verschillende diensten gecontroleerd om deze erkenningen te behouden. Op 05/02/2018 is Vlaco door ECN geaudit en is het ECN-QAS conformity label verlengd. Op 05/0//2018 heeft VITO een dedicated audit uitgevoerd voor de erkenning monstername in het kader van VLAREL. Daarnaast zijn er ringtesten geweest op 28/02/2018 en 08/05/2018 voor respectievelijk staalnemer mest en afvalstoffen.

Extra groeitest in het kader van productdifferentiatie

De meeste bestijdingsmiddelen worden snel afgebroken tijdens het composteringsproces. Om extra garanties te bieden in het kader van verdere productdifferentiatie is een biotoets ontwikkeld door Vlaco en wordt deze sinds 2018 uitgevoerd op alle composten. Door het systematisch toepassen van deze biotoetsen verzamelen we meer en meer informatie en kunnen we de methode verfijnen.

Op basis van voortschrijdend inzicht is een gedeeltelijke vrijstelling van Vlarema-analyses toegestaan

In de loop van 2018 werd er van OVAM een vrijstelling op volgende Vlarema-parameters bekomen: gechloreerde solventen, chloorbenzenen (behalve de hogere chloorbenzenen), monocyclische aromatische koolwaterstoffen, alkanen en PCB. De beperking van de parameters is deels te wijten aan wijzigingen in Vlarema en deels aan een vrijstellingsdossier dat door Vlaco bij OVAM is ingediend. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het Algemeen Reglement van de certificering (BS 23.04.2019), waarin ook de classificatie in risicoklassen van de inputstromen is opgenomen en de referentienorm voor onzuiverheden is aangepast naar 0,5 % op droge stof in plaats van op verse stof. In de praktijk betekent dit laatste een halvering van de toegelaten onzuiverheden in de eindproducten.

Controle op input en eindproduct blijft echter essentieel

Een kwaliteitscontrole die gebaseerd is op de volledige productieketen is essentieel om een kwaliteitsvol eindproduct te garanderen. Dit gaat over het naleven van strikte acceptatievoorwaarden, een nauwgezette monitoring van het verwerkingsproces, specifieke kwaliteitscriteria voor elk eindproduct en een duurzame toepassing als meststof of bodemverbeterend middel. De conformiteit met deze 4 kwaliteitspijlers wordt via een staalname- en auditcampagne door Vlaco op elk bedrijf gecontroleerd, en bestendigd via het keuringsattest. Dit geeft aan dat de verwerkte stromen conform de certificeringsvereisten zijn verwerkt, en dat de eindproducten als een grondstof kunnen worden afgezet.Gaat er ergens iets mis in de keten? Het controlesysteem van Vlaco heeft al meermaals getoond dat het goed werkt. Waakzaamheid blijft echter geboden.

Vlaamse compost en digestaat op de EU markt

De kwaliteitscontrole vormt een essentieel onderdeel van de productondersteuning van compost- en digestaatproducten. Deze boodschap wil Vlaco ook over de grenzen heen uitdragen. Vlaco behaalde als één van de eerste organisaties het ECN-QAS Conformity Label, waardoor we de eindproducten, door vermelding op het keuringsattest, ook certificeren volgens het ECN-kwaliteitscontroleschema (ECN-QAS). In 2018 behaalde 75% van de compost- en digestaatproducten het ECN-QAS label.
Samenstelling (analyses), gebruikstoepassingen (ondersteund door kennis van de producten en onderzoek), productveiligheid (certificering) zijn belangrijk voor de Vlaamse markt, maar ook sleutelelementen in de nieuwe Europese Meststoffenwetgeving (EU) 2019/1009 (Fertilising Products Regulation). Vlaco heeft in 2018 het proces van de totstandkoming van deze wetgeving opgevolgd, en zal zich ook in de toekomst engageren om dit wettelijk kader voor de Vlaamse bedrijven te ondersteunen.

Meer info over compost

Lees hier meer over compost

 

Terug naar het activiteitenverslag 2018