DIMA

De Raad van Bestuur van het IWT keurde op 19/3 de DIMA-aanvraag logo DIMAvan Vlaco en ILVO goed. Met dit onderzoeks- en transformatietraject zullen Vlaco en ILVO over 2 jaar (2015-2017) de vergistingssector ondersteunen om digestaatproducten op maat te maken. Dit in nauwe samenwerking (via nodenanalyse en matchmaking) met verschillende (potentiële) afnemers in de landbouw, openbare sector, en de meststoffensector. Het doel is om doorheen de 6 werkpakketten te komen tot samenwerkingen en het op punt stellen van nabehandelde, gestandaardiseerde en/of aangerijkte digestaten geschikt voor eindproducten inzake meststoffen maar mogelijks ook bodemverbeteraars en eventueel potgrond. Anders gesteld, DIMA poogt de afzetprijzen van digestaat te ondersteunen door het potentieel van digestaat beter af te stemmen op concrete vragen naar gestandaardiseerde, ecologisch duurzame meststoffen en bodemverbeteraars.

Het traject ging van start in mei met reeds het grootste administratieve luik achter de rug alsook de startvergadering met de gebruikersgroep in Mechelen op 12/5/2015. Naast de toelichting van het kader, werking van IWT-traject/gebruikersgroep en werkpakketten werden alle partijen voorgesteld en expliciet naar hun verwachtingen gepolst. Ook de werking van Vlaco inzake kwaliteitscontrole- en certificering, en de terugkoppeling van de ‘1ste introductiedag eindproducten van de biologische kringloop’ (2/4) passeerden de revue. Werkpakketten 1, 4 en 6 gaan officieel van start in mei, in concreto en respectievelijk:  een noden-analyse, via diepte-interviews door MAS, de opmaak van een rapport met markteconomische en juridische randvoorwaarden, en globale disseminatie. Deze gaan de basis vormen, samen met werkpakketten 3 (technologisch advies) en 5 (karakterisaties), voor de feitelijke matching (werkpakket 2) van vraag en aanbod op maat, en dus van vergisters en afnemers.

Naast ILVO en Vlaco zitten verschillende partners als onderaannemers mee in DIMA: labo’s OWS, Ecca, Bodemkundige Dienst van België, evenals DLV, MAS en XIO. Hiervan zitten de eerste 4 tevens in de gebruikersgroep. 

De stuurgroep van DIMA is voorts bemand met een vertegenwoordiging van een groot aantal vergistingsinstallaties, en afnemers in landbouw (Boerenbond), openbaar groen-sector (VVOG), producenten van meststoffen, bodemverbeteraars en potgrond (Rendapart, DCM, Scotts, Fertikal, BPF), overheidsinstanties (FOD, OVAM, VCM, VLM). Een zeer breed genootschap die allen wensen bij te dragen aan een betere valorisatie van digestaat op maat! In het kader van demoproeven werden verschillende demoproeven (PCS, openbare groendiensten) opgestart.

Na het eerste overleg volgden het 2de en 3de overleg van de gebruikerscommissie DIMA op respectievelijk 17/11/2015 en 17/5/2016. Een vierde en laatste gebruikerscommissie eind januari/begin februari 2017 waarna mid 2017 het eindsymposium zal volgen.

 

DIMA     DIMA

DIMA

 

 

Links
Bijlagen