Digestaat in de land- en tuinbouw

Digestaat is een gecertificeerd en kwaliteitsvol eindproduct van de verwerking van plantaardig en dierlijk materiaal dat een nuttige toepassing kent als organische meststof. Ruw digestaat is het basis-eindproduct van de anaerobe vergisting. Er gebeurt bij meerdere vergistingsinstallaties in Vlaanderen een nabehandeling van ruw digestaat van waaruit een gans pallet aan eindproducten ontstaat.

Meststoffen voor de landbouw

Ruw digestaat kan mechanisch gescheiden worden in een dikke fractie en een dunne fractie. De dunne fractie is als organische meststof interessant omdat het een groot gedeelte gemakkelijk opneembare stikstof bevat tegenover een kleinere fractie fosfaat. Deze betere verhouding stikstof/fosfor laat toe om binnen de marges van het Mestdecreet een efficiënte bemesting uit te voeren. Dunne fractie digestaat maar ook ruw digestaat zijn daarom nuttige organische meststoffen op akkerland- en weilandpercelen. 
De dikke fractie digestaat na scheiding bevat een hogere hoeveelheid fosfor, maar ook meer organische stof. Dikke fractie heeft hierdoor de mogelijkheid als organisch bodemverbeterend middel om naast nutriënten ook het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Dit is ook het geval voor gedroogd digestaat.
 

uitrijden digestaat

 

Dierlijke mest of andere meststof

Digestaat kan van uitsluitend plantaardige oorsprong zijn, of van gemengd plantaardig-dierlijke oorsprong. Vergisters die mest als inputmateriaal voor de vergisting gebruiken, produceren digestaat dat, in navolging van het Mestdecreet, onder de noemer “dierlijke mest” valt. De toepassing van stikstof uit dierlijke mest is voor de meeste teelten beperkt tot 170 kg N/ha. Digestaat van plantaardig materiaal al dan niet in combinatie met dierlijke bijproducten die geen mest zijn, valt onder de noemer “andere meststof”. Hiervoor geldt niet meer de maximale bemestingsnorm voor dierlijke mest van 170 kg N/ha maar kan worden gewerkt naar de werkzame stikstof. 
 

Hoeveel digestaat gebruiken?

Het gebruik van digestaatproducten op landbouwgrond is geregeld via het Vlaamse Mestdecreet (Map V). Elk digestaatproduct van elke producent heeft een specifieke samenstelling, en heeft daarom een eigen mestcode. Elk product met een aparte mestcode wordt minstens 4 keer per jaar geanalyseerd op stikstof en fosfor. De meest recente analysewaarden zijn bepalend voor de maximale dosis die kan gebruikt worden op landbouwgrond. Het is aan te raden om te werken met een recente bodemanalyse, en bij de bemesting rekening te houden met het overeenkomstige bemestingsadvies. 
Naast stikstof en fosfor worden ook uitgebreide analyses uitgevoerd op tal van andere digestaatparameters (overige nutriënten, droge stof, organische stof, zoutgehalte, pH, zware metalen, …). Je kan steeds bij de producent een analyseverslag opvragen. 

Waar kan je digestaatproducten kopen?

Op onze kaart met producenten kan je de verschillende digestaatproducten in je regio opzoeken.

 

Meer weten over digestaat? 

Ontdek hier meer over de gecertificeerde, kwaliteitsvolle organische meststof digestaat.

Links